VÅR MILJÖ

Jordens framtid är beroende av de miljöhänsyn vi alla tar i dag. Därför var det en självklarhet för oss på SKYLTiDEAL att tidigt utarbeta en miljöpolicy, en policy med långsiktiga och tydliga mål som vi har vidareutvecklat med tiden. Vår miljöpolicy hjälper oss att fatta rätt beslut och dessutom att förbli konkurrenskraftiga. Vi är stolta över att ha en trovärdig och genomarbetad miljöprofil.

I vårt dagliga arbete eftersträvar vi minsta möjliga miljöpåverkan och tar tillvara och hushåller med resurserna. Vi väljer i den mån det går miljövänliga kemikalier och rengöringsmedel, samma sak gäller kontorsartiklar. I vår ateljé och produktion strävar vi efter att utnyttja material på ett sådant sätt att det blir så lite restprodukter som möjligt och tar tillvara på begagnade och förbrukade skyltar. Vi källsorterar allt som går och mycket som kan återvinnas lämnar vi till återvinningsstationer, såsom metallskrot, kvicksilverhaltiga neon- och lysrör samt eventuella kemikalier. Vid val av transporter väljer vi i största möjliga utsträckning det för miljön mest gynnsamma, t.ex. anlitas cykelbud då det är ett alternativ.

Vi föreslår våra kunder de skyltar som är mest miljövänliga med hänsyn tagen till tillverkning, materialframställning och bearbetning samt mätt utifrån energiförbrukning och återvinningsbarhet.

Vi samarbetar med företag och leverantörer som har samma värderingar och som jobbar lika aktivt som vi med miljöfrågor. Vi ställer också krav på våra leverantörers miljöarbete.

Slutligen: Vi lånar jorden av våra barn och ligger alla efter med hyran. Vi på SKYLTiDEAL vill gärna vara med och snabba på inbetalningarna.